Konkursy

Stworzenie i wdrożenie dedykowanego systemu internetowego E-Marcel.

Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Zamawiający:
E-Marcel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 35-105 Rzeszówul. Architektów 1B
Opis przedmiotu zamówienia:

Stworzenie i wdrożenie dedykowane systemu internetowego E-Marcel służącego obsłudze klientów firmy Marcel oraz podmiotów występującym pod marką MARCEL.

Dedykowany system E-Marcel posiadał będzie budowę modułową celem możliwości jego rozwoju w przyszłości. W jego skład wejdą:

Moduł klienta B2C – aplikacja mobilna pracująca na telefonie klienta E-Marcel, przystosowana do pracy na telefonach pod systemem Android i iOS, łącząca klienta z dostarczanymi usługami przez E-Marcel, w tym:

 • podgląd i przeszukiwanie rozkładu jazdy;
 • prognoza pogody na trasie;
 • informacja o dostępności lub zajętości kursu;
 • obsługa kursu i gromadzenie klientów kursu eventowego;
 • wybór kursu;
 • informacja o kursie i położeniu wybranego pojazdu;
 • doładowanie telefonu;
 • estymacja czasu przyjazdu pojazdu;
 • badanie satysfakcji klienta;
 • automatycznie definiowany alert o zbliżaniu pojazdu u klienta;
 • zakup biletów na początku trasy;
 • możliwość zakupu biletu łączonego;
 • integracja z elektronicznymi kanałami płatności;
 • obsługa sytemu rabatowego;
 • komunikacja z BOK.

Moduł pojazdu i kierowcy – konieczny dla bieżącego zbierania i dostarczania do centrali danych z pojazdu i przewozu celem ich przetwarzania, analiz, dostarczania klientom i innym funkcjom systemu, aplikacja i narzędzia informatyczne konieczne do wykonania następujących czynności i osiągnięcia następujących efektów:

 • śledzenie pojazdu i przekazywanie informacji do Centrum i centralnej bazy danych, co da możliwość m.in. interakcji z klientami i zarządzania pojazdem
 • możliwość określenia zajętości pojazdu (komplet klientów), status pojazdu przekazywany klientom;
 • informowanie kierowcy o ilości kupionych biletów;
 • komunikacja z BOK;
 • weryfikacja przez kierowcę biletu elektronicznego.

Moduł centrali (BOK) – blok narzędzi służących do wprowadzania informacji, zbierania i analizy, koordynacji pracy całości pojazdów i systemów, komunikacji i planowania transportu, usług itp., aplikacje pracujące dla centrali E-Marcel umożliwiające zbieranie kompletu danych przychodzących z modułów 1 i 2 oraz wykonywania zadań:

 • koordynacji;
 • kontroli;
 • informacji;
 • komunikacji;
 • pomiędzy wszystkimi aktorami działania.

Moduł gospodarczy B2B – blok narzędzi udostępnianych w modelu SaaS służących automatyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, dających możliwość koordynacji, optymalizacji zjawisk, ich analizy oraz planowania, podwyższający efektywność przedsiębiorstwa i wspierający jego rozwój, zintegrowany z narzędziami mobilnymi w zakresie wymiany informacji i automatyzacji np. księgowania sprzedaży biletów i zapłat, zużycia materiałów itp., wykorzystanie wskazanego modułu zapewni możliwość świadczenia w modelu SaaS usług elektronicznych wspierających aspekty gospodarcze i ekonomiczne przedsiębiorstwa odbiorcy. W tym zakresie zostaną udostępnione funkcjonalności pozwalające na tworzenie dowolnych zestawień i raportów wiążących dane sprzedażowe (sprzedaż online przez udostępnioną aplikację) oraz gospodarcze (wszelkie dane udostępniane przez pozostałe moduły: ilość sprzedanych biletów, ich koszt, obłożenie poszczególnych kursów, położenie poszczególnych pojazdów i sposób ich jazdy, poziom satysfakcji klientów na danych kursach, inne) celem skutecznego zarządzania i wsparcia procesów decyzyjnych. Moduł umożliwi ewidencję działań gospodarczych i ekonomicznych celem zautomatyzowania maksymalnie czynności księgowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych, informacyjnych oraz analizy i wsparcie dla zarządzania zjawiskami. Obejmować one będą co najmniej następujące obszary:

 • Księgowość;
 • HR;
 • obsługa i ewidencja magazynów materiałów, części;
 • obsługa zakupu i sprzedaży;
 • ewidencja i amortyzacja środków trwałych;
 • obsługa operacji kasowych;
 • obsługa jpk i jego tworzenia w pełnym zakresie;
 • generator raportów definiowalny;
 • moduł analiz wielowymiarowych klasy olap wszystkie oparte na sql-owej transakcyjnej bazie danych.

Architektura systemu SaaS będzie opierała się na wspólnej scentralizowanej bazie danych, która będzie źródłem informacji dla wszystkich nowo opracowanych programów desktopowych i aplikacji mobilnych. W ten sposób zostanie zapewniana pełna integracja na poziomie usługowym pomiędzy zrealizowanymi systemami klasy ERP, FK, B2B, B2C oraz ich poszczególnymi modułami przez co wprowadzane dane w programach będą trwałe i spójne. Zaoferowany system w modelu SaaS będzie dopasowany do potrzeb klienta, model biznesowy zapewni trwałą rentowność bez konieczności ponoszenia nakładów na promocje produktu i pozyskiwanie klientów.

Rozwiązanie w postaci technologii informacyjno – komunikacyjne, opierać się będzie na dwóch modelach świadczenia usług: B2B oraz B2C. W pierwszym ze wskazanych zakresów zaplanowano udostępnienie API grupie MARCEL. Działanie to ma na celu zautomatyzowanie procesu przekazywania danych pomiędzy firmą Zamawiającego a grupą MARCEL w obszarze między innymi księgowania sprzedaży. Z drugiej strony wdrażane rozwiązanie będzie opierać się na modelu B2C, w ramach którego zaoferowane zostaną usługi elektroniczne dedykowane pasażerom grupy MARCEL korzystającym z przewozów oferowanych przez ten podmiot. Obejmować one będą między innymi: możliwość zakupu biletu na każdej trasie, dostępność informacji o zajętości wszystkich miejsc na danej trasie, geolokalizację pojazdu na mapie, estymację czasu dojazdu, dostępność informacji o pogodzie w miejscu docelowym, możliwość zgłaszania uwag do BOK (biuro obsługi klienta), uczestniczenia w akcjach promocyjnych, otrzymywanie alertów (np. „Uwaga – twój MARCEL przyjedzie za 3 minuty!”) oraz inne.

System E-Marcel ma osiągnąć następujące cele:

 • komunikacja pomiędzy klientami a dostawcą usług B2C on-line oraz pomiędzy elementami działającymi w procesie dostawy usługi B2C;
 • zwiększenie stanu wiedzy o kliencie łącznie z informowaniem klientów o pozycji transportu i możliwości jego realizacji wraz z innymi elementami pozwalającymi na podniesienie jakości usług komunikacyjnych;
 • usprawnienie zarządzania flotą dla działań zmierzających do optymalizacji zużycia zasobów (materiałowych, ludzkich, technicznych, środowiskowych);
 • zbieranie informacji w interakcji z klientami służących optymalizacji zużycia zasobów (materiałowych, ludzkich, technicznych, środowiskowych);
 • integracja wdrożonych narzędzi mobilnych z systemami płatności ON-LINE celem ułatwienie rozliczeń z klientami i łatwości nabywania usług przez klientów;
 • udostępnieni narzędzi dla klienta B2C w modelu SaaS w obszarze obejmującym: księgowość, HR, magazyny, fakturowanie usług, materiały, środki trwałe, amortyzacja itp. celem automatyzacji rozliczeń, analiz wynikowych, rozliczeń finansowych itp.
 • udostępnienie narzędzi dla klienta B2C w modelu SaaS celem raportowania czy analiz wielowymiarowych danych wynikowych (OLAP).

Założenia dotyczące obszaru funkcjonalnego:

Kompleksowy zintegrowany system komunikacyjny eMarcel ma osiągnąć 2 cele w modelu B2C i B2B.

 1. W modelu B2C ma dostarczyć klientom firmy Marcel nowej jakości usługę wspierającą podstawową działalność grupy Marcel, czyli usługę transportu.
 2. Usługa druga w modelu B2B to kompleksowy outsorcing zadań informatycznych i informacyjnych zrealizowany przez E-Marcel dla przedsiębiorstwa transportowego, jakim jest grupa MARCEL, dzięki czemu firma ta uzyska specjalistyczne i dostosowane do jego specyfiki narzędzie operowania na rynku jak również automatyzujące jego wewnętrzne ewidencje i procesy.

W ramach stworzenia narzędzia zostaną zastosowane technologii:

 • przetwarzanie w chmurze obliczeniowej (system zakłada pracę w ramach chmury prywatnej, wszystkie główne jego elementy zostaną zlokalizowane w zaprojektowanej i wyposażonej serwerowni firmy Zamawiającego, będzie ona hostowała wymagane elementy do współpracujących części stacjonarnych i mobilnych);
 • dostęp mobilny do danych i aplikacji (stworzenie dwóch części mobilnych (aplikacji klientów i aplikacji pojazdów);
 • oprogramowanie jako usługa (SaaS) (udostępnione narzędzia na bazie serwerowni będą pracować poprzez zapewnienie dostępu do poszczególnych funkcjonalności systemu w modelu SaaS);
 • automatyzacja procesów biznesowych (BPM) (automatyzacja operacji sprzedaży biletu, dostarczenia biletu, księgowania i rozliczenia transportu, operacje zarządzania flotą poprzez udostępnienie określonego zakresu oferowanych e-usług w modelu SaaS);
 • otwarte standardy, opublikowane API (stworzenie API oparte o WebSerwices służące do komunikacji z aplikacjami mobilnymi czy internetowymi, zastosowanie API w przypadku zainteresowania innych podmiotów do współpracy może być udostępnione (np. jeśli pojawią się inne podmioty chcące współpracować przy sprzedaży biletów, czy wykorzystać informację z systemu do koordynacji innych działań).

Sposób wykorzystania wdrożonych systemów teleinformatycznych:

Dla ochrony gromadzonych danych wprowadzone zostaną zabezpieczenia aktywne na firewallu systemowym – zarządzanym przez serwis i monitorowanym. W systemie dla przechowywania danych i ich zarządzania będzie wykorzystany transakcyjny serwer SQL o wysokich możliwościach kontroli dostępu. Stworzone narzędzia API i mobilne zakładają wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych z wdrożonymi procesami logowania i kontroli dostępu do nich.

Techniczne rozwiązania informatyczne:

Serwerownia z zabezpieczonymi UPS-ami serwerami danych i aplikacji. Serwer danych oparty o system Linux z SQL-ową bazą danych z monitoringiem parametrów i zasilania. 2-gi serwer Linuxowy hostowania API i WebSerwiców oraz Serwer Windows aplikacyjny z RDP możliwością hostowania IIS, z platformą .NET oraz obsługą aplikacji, wzajemnie ze sobą współpracujące i przejmujące funkcje w razie awarii. Umieszczone w szafie serwerowej dla ochrony dostępu fizycznego oraz bezpieczeństwa. Szafa wyposażona w UPS, oraz konieczne switche dla zapewnienia dostępności sieciowej. W systemie informatycznym zakłada się użycie kilku narzędzi informatycznych, w tym systemy operacyjne Linux i Windows Serwer, SQL-owe bazy danych, systemy obsługi serwisów internetowych opartych na Apache czy Tomcat oraz IIS, narzędzia konieczne do udostępniania danych, aplikacji czy ich tworzenia (jak JSON, JS, PHP) oraz aplikacji desktopowych czy mobilnych opartych m.inn. na VS, Delphi, React itp Na tej bazie dostarczone oprogramowanie zrealizuje wszelkie procesy założone w projekcie.

Usługi elektroniczne obejmą następujące:

E- Usługi dla grupy MARCEL

 • E-usługa MARCEL Stop – kierowca busa będzie miał możliwość zablokowania możliwości dalszej sprzedaży biletów online na dany kurs w przypadku wypełnienia miejsc;
 • E-usługa MARCEL Kierowca – aplikacja wyświetli informację o ilości zakupionych biletów, ocena całościowa stylu prowadzenia pojazdu. Wskazana e-usługa pozwoli także na weryfikację nabywanych biletów elektronicznych klientów;
 • E-usługa MARCEL BOK – od strony kierowcy umożliwi komunikację z biurem obsługi klienta, od strony centrali: koordynację, kontrolę, informację i komunikację pomiędzy wszystkimi aktorami działania;
 • E-usługa Flota – pozwoli na optymalizację zarządzania flotą przez pracowników grupy MARCEL, w tym na śledzenie pojazdu i przekazywanie informacji do Centrum i centralnej bazy danych, co zapewni możliwość m.in. interakcji z klientami i zarządzania pojazdem;
 • E-usługa Analiza – pozwoli na dokonywanie analiz obszaru sprzedażowego, rentowności oraz efektywności celem ułatwienia podejmowania strategicznych decyzji (np. o dodaniu dodatkowej godziny przejazdu na danej trasie);
 • E-usługa Biznes – w ramach świadczonej usługi zostaną udostępnione w modelu B2C funkcjonalności pozwalające na ewidencję działań gospodarczych i ekonomicznych celem zautomatyzowania maksymalnie czynności księgowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych, informacyjnych oraz analizy i wsparcie dla zarządzania zjawiskami. Obejmować one będą co najmniej następujące obszary:
 • Księgowość;
 • HR;
 • Obsługę i ewidencja magazynów materiałów, części;
 • Obsługę zakupu i sprzedaży;
 • Ewidencję i amortyzacja środków trwałych;
 • Obsługę operacji kasowych;
 • Obsługę JPK i jego tworzenia w pełnym zakresie;
 • Generowanie raportów definiowalnych;
 • Analizę wielowymiarowych klasy olap wszystkie oparte na sql-owej transakcyjnej bazie danych.

E-Usługi dla pasażerów grupy MARCEL

 • E-usługa MARCEL Alert – klient otrzyma możliwość zweryfikowania informacji wolnych miejscach w danym busie, planowanym czasie przyjazdu busa, system będzie informował także między innymi o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych wraz ze wskazaniem przystanku końcowego zgodnie z zainteresowaniami klienta;
 • E-usługa MARCEL Bilet – klient będzie miał możliwość przeglądania rozkładu jazdy i zakupu biletu na każdą z tras, w tym łączonych;
 • E-usługa Gdzie jest MARCEL? – klientowi zostanie udostępniona mapa wskazująca na lokalizację wszystkich aktywnych w danym momencie busów MARCEL na wybranej trasie oraz o pełnym stanie kompletnych busów;
 • E-usługa MARCEL Godzina dojazdu – system będzie wskazywał planowaną godzinę dojazdu, która będzie podlegać dynamicznej zmianie – estymacja w oparciu o ewentualne korki, prędkość jazdy, inne;
 • E-usługa MARCEL Pogoda – klient zostanie poinformowany o pogodzie w miejscu docelowym i na trasie;
 • E-usługa MARCEL BOK – klient będzie mógł zgłosić poprzez aplikację ewentualne uwagi poprzez komunikat wysyłany bezpośrednio do biura obsługi klienta grupy Marcel;
 • E-usługa MARCEL Doładowania – klient będzie mógł doładować kartę telefoniczną poprzez naszą aplikację, także w czasie podróży;
 • E-usługa MARCEL Satysfakcja klienta – klient zyska możliwość wystawienia opinii (między innymi w zakresie: punktualność, czystość, bezpieczeństwo, kultura kierowców, inne);
 • E-usługa MARCEL Promocje – klient kupując bilet online będzie mógł korzystać z bonów promocyjnych i rabatów w ramach realizowanych akcji promocyjnych według kryteriów:
  • status pasażera (np. ‚Stały klient’),
  • ilość osób (np. trzy osoby i więcej),
  • wiek pasażera (np. zniżka dla dzieci),
  • forma płatności (np. ‚przelew’),
  • źródło rezerwacji (np. ‚rezerwacje on-line’),
  • podróż w dwie strony,
  • nazwa miejscowości (np. rabat dla wyjazdów z Rzeszowa),
  • n-ty przejazd/paczka (np. 10-ty przejazd za 1zł),
 • E-usługa Newsletter – klient będzie miał możliwość zapisać się do Newslettera grupy MARCEL.

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca przekaże na własność Zamawiającemu kody źródłowe i skrypty instalacyjne do utworów wytworzonych w ramach realizacji Umowy, odpowiednio udokumentowane i opisane, zgodnie ze standardami powszechnie uznawanymi i stosowanymi.
 2. System należy opracować przy uwzględnieniu potrzeb osób niepełnosprawnych. System zostanie zaprojektowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, którymi są:.
  1. równość w korzystaniu;
  2. elastyczność,
  3. proste i intuicyjne korzystanie;
  4. łatwo dostrzegalne informacje (w instrukcji korzystania);
  5. tolerancja na błędy;
  6. niski poziom wysiłku fizycznego;
  7. wymiar i przestrzeń dla podejścia i użycia;
  8. równoprawnego dostępu do środowiska.
 3. Aplikacje mobilne przyjmują, że będą one łatwe do użycia przez osoby niepełnosprawne poprzez zapewnienie czytelności, intuicyjności, możliwości wykorzystania w podstawowym zakresie bez konieczności realizacji skomplikowanych czynności i ogólną przejrzystość. W systemie E-Marcel zostanie zapewnione między innymi: przyjazną nawigację dla osób niedowidzących poprzez wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji na nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów. W całym serwisie włączony będzie tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. Co pozwoli na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym. Teksty będą zrozumiałe raz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Zapewniony zostanie także odpowiedni kontrast kolorystyczny.

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Kompletna treśc Zapyutania ofertowego wraz z załącznikami (Formularz oferty, Wykaz doświadczenia oraz zespołu projektowego, Wzór umowy, Oświadczenie o braku powiązań) można pozyskać pod numerem tel.  881-440-424 lub e-mailmpepek.marcel.bus@gmail.com.  

Kod CPV:
48000000-8
Warunki udziału w postępowaniu :
 1. Oferent winien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) usług z zakresu realizacji projektu informatycznego wykorzystującego automatyzację procesów biznesowych (BPM) o wartości co najmniej 300 tys. netto (trzystu tysięcy złotych).
 2. Wykonanie wdrożeń co najmniej 2 (dwóch) systemów klasy ERP.
 3. Wykonanie co najmniej 2 (dwóch) integracji systemu klasy ERP z systemem mobilnym lub internetowym.
 4. Wykazanie wdrożonej i aktywnej aplikacji używanej przez co najmniej 1000 (tysiąca) użytkowników jednocześnie.
 5. Wdrożenie co najmniej dwóch rozwiązań informatycznych wykorzystujących metody numeryczne w zastosowaniach biznesowych.
 6. Wykonawca w celu potwierdzenia posiadanego doświadczenia jest zobowiązany do przedłożenia wykazu posiadanego doświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2, popartego dowolnymi dokumentami (referencje, faktura, umowa lub protokół odbioru) które stanowiłyby dowód prawidłowo zrealizowanych wdrożeń.
 7. Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dysponowania co najmniej 7 – osobowym zespołem projektowym, w skład którego wchodzą osoby spełniające poniższe warunki:
 • co najmniej 4 osoby posiadające 2 – letnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu systemów informatycznych klasy ERP.
 • co najmniej 3 osoby posiadające 2 – letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych wykorzystujących automatyzację procesów biznesowych (BPM).

8. Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia przedstawi wykaz minimum 7 – osobowego zespołu projektowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin składania ofert:
piątek, Wrzesień 29, 2017 (Całodzienne)
Miejsce składania oraz otwarcia ofert:

E-MARCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA

ul. Architektów 1B

35-105 Rzeszów

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach.

Kryterium I: Cena oferty netto (Co)

Waga: 75 %

Kryterium II: Czas gwarancji udzielonej na działanie systemu (Cg)

Waga: 25 %

Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają jedynie oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z ubiegania się o udzielenie zamówienia, które następnie nie zostały odrzucone (zostały złożone w terminie określonym niniejszym zapytaniem i spełniają warunki udziału w postępowaniu).

Kryterium I: Cena oferty netto (Co) – 75% zostanie obliczone według formuły:

 

          najniższa oferowana cena netto

Co= —————————————————– x 75 pkt

                cena oferty badanej netto

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena netto oferty za realizację całości zamówienia i powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 75 punktów. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Kryterium II: Czas gwarancji udzielonej na działanie systemu (Cg) – 25% zostanie obliczone według formuły. Czas gwarancji należy podać w latach.

         czas gwarancji udzielonej na działanie systemu oferty badanej

Cg = ———————————————————————————— x 25 pkt

         najdłuższy czas gwarancji udzielonej na działanie systemu

Czas gwarancji udzielonej na działanie systemu nie może być krótszy niż 10 lat. Oferty zawierające czas gwarancji udzielonej na działanie systemu poniżej 10 lat zostaną odrzucone. Oferta w Kryterium II może uzyskać maksymalnie 25 punktów. Na potrzeby oceny ofert Zamawiający zastrzega, że oferty zawierające czas gwarancji udzielonej na działanie systemu dłuższy niż 15 lat oceniane będą jako zawierające 15 – letni czas gwarancji. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I (Co) zostaną dodane do punktów uzyskanych przez nią w ocenie oferty w Kryterium II (Cg) i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Łączna ocena oferty = Co + Cg

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium I i II). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Termin wykonania zamówienia:
czwartek, Listopad 30, 2017
Powiat:
M. Rzeszów
Informacja na temat zakresu wykluczenia :

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy:

1. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty.

2. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

 • zmiany danych Wykonawcy lub zmiany wynikającej z przekształcenia przedmiotowego po stronie Wykonawcy;
 • zmiany ceny wynikającej ze zmiany obowiązujących stawek VAT, czy wprowadzenia nowych podatków w stopniu wynikających z tych zmian.
 • gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany Umowy w przypadku:

 • zmiany w obowiązujących przepisach prawa mającego wpływ na przedmiot i warunki Umowy,
 • zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub / i Zamawiającego skutkującej niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy;
 • powstanie nadzwyczajnej okoliczności będących „siłą wyższą”, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy lub grożącą rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy, przy czym jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron Umowy.

4. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do Umowy w formie aneksu.